Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de cursussen van bv—academie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen voor de cursussen/opdrachten van bv—academie, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij de inschrijving verklaart de inschrijver/cursist zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand tussen de inschrijver/cursist en bv—academie.

Artikel 1    Cursusgeld

 • De cursist/opdrachtgever is ingeschreven na betaling van het cursusgeld via onze webshop. Voor het overige aanbod van onze diensten moet de betaling geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur maar voor aanvang van de cursus, workshop, inspiratiesessie en dergelijke. Is de cursist/opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte volledig voor rekening van de cursist/opdrachtgever. Indien de cursist/opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij in ieder geval een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag e.a. met een minimum van € 75,00 en zal de vordering worden overgedragen aan ons incassobureau.
 • Indien bv—academie hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 • De cursist/opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 2 Annuleringsvoorwaarden

 • Door de cursist/opdrachtgever: indien de cursist/opdrachtgever onverhoopt de cursus/opdracht wil annuleren, dient dit schriftelijk of per e-mail te geschieden.
  Tot 4 weken vóór aanvang van de cursus/opdracht kan kosteloos worden geannuleerd.
  Bij annulering tussen 2 en 4 weken vóór aanvang van de cursus/opdracht wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht.
  Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus/opdracht, is bv—academie gerechtigd het volledige cursusgeld/bedrag in rekening te brengen.
  In geval van privéles dient de cursist tenminste 24 uur voor aanvang van de les de geplande les te annuleren anders vervalt deze les.
  Door bv—academie: bij een onvoldoende aantal inschrijvingen heeft bv—academie het recht de cursus te annuleren. bv—academie is dan slechts gehouden het cursusgeld terug te betalen. Verdere aansprakelijkheid van bv—academie is uitgesloten.

Artikel 3 Verhindering en verschuivingen

 • In geval van verhindering van bijwoning van een les kan een cursist een ‘les inhalen’ door zich via de website van bv—academie tegen het op dat moment geldende tarief in te schrijven voor een les software op maat. In geval de cursist/opdrachtgever de gehele cursus op een ander moment wenst te volgen kan daartoe een ‘cursus doorschuiven’ geboekt worden op de website van bv—academie tegen het daarvoor geldende tarief.
 • Eencursist/opdrachtgever kan een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen. Dit dient wel voor aanvang van de cursus te zijn meegedeeld aan bv—academie, per e-mail. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld, tenzij de vervanger voor betaling zorg draagt. Hiermee zijn geen extra kosten gemoeid.

Artikel 4 Eigendomsrechten

Op alle door bv—academie ter beschikking gestelde cursusmaterialen, gegevens en informatie, in welke vorm ook verstrekt, berusten de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten bij bv—academie en/of de sprekers en/of andere door bv—academie ingeschakelde derden. Je mag al het materiaal dat ter beschikking is gesteld voor de online cursus of live workshop alleen voor eigen en niet commercieel gebruik gebruiken. Vermenigvuldiging en/of verspreiding van door en/of via bv—academie aan jou verstrekte materialen, gegevens en informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van bv—academie.

Artikel 5 Privacy

De persoonsgegevens die de cursist/opdrachtgever verstrekt bij inschrijving voor een cursus/opdracht worden door bv—academie vastgelegd. Hoe bv—academie met persoonlijke gegevens omgaat is vastgelegd in de Privacyverklaring overeenkomstig de AVG, welke hier te lezen is: Privacy

Artikel 6 Wijzigingen

bv—academie behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden ook op de website gepubliceerd. bv—academie raadt iedereen aan deze Algemene Voorwaarden bij elke inschrijving opnieuw te raadplegen, zodat men altijd op de hoogte is van de inhoud van de geldende Algemene Voorwaarden.

Artikel 7 Absolute en relatieve bevoegdheid

Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil dat verband houdt met deze Algemene Voorwaarden, daaronder begrepen ieder geschil met betrekking tot het bestaan en de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden, zal worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

bv—academie is een onderdeel van budimir&verbeek VOF en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Arnhem onder het nummer 70715025.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op je inschrijving voor de cursussen/opdrachten van bv—academie.

Bij de inschrijving verklaar je je akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

De overeenkomst komt tot stand tussen jou en bv—academie.