Privacy

Privacyverklaring bv—academie

versie juni 2018

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben wij deze privacyverklaring opgesteld waarin we onder andere uitleggen welke gegevens we van cursisten vragen en waarvoor ze gebruikt worden. Deze Privacyverklaring is in aanvulling op en deel uitmakend van onze Algemene Voorwaarden (zie hier).

Gevraagde gegevens

bv—academie doet in principe rechtstreeks met haar cursisten/opdrachtgevers zaken. Om haar werkzaamheden (het geven van cursussen, inspiratiesessies, coachen en alles wat daarbij komt kijken) goed uit te kunnen voeren heeft bv—academie een aantal gegevens van de cursist/opdrachtgevers nodig. Dit zijn:

 • naam cursist/opdrachtgever
 • (mobiel) telefoonnummer cursist/opdrachtgever
 • e-mailadres cursist/opdrachtgever
 • factuuradres (dit kan het adres van de cursist/opdrachtgever zijn of een afwijkend factuuradres, in welk geval ook een telefoonnummer en naam van contactpersoon kunnen worden ingevuld).
 • Indien de cursist na afloop van de cursus een Certificaat wenst te ontvangen, vragen wij ook nog de geboortedatum van de cursist.

Indien een potentiële cursist/opdrachtgever bovengenoemde informatie (met uitzondering van de gegevens die voor het Certificaat nodig zijn) niet wenst te verstrekken, is het voor hem/haar onmogelijk een cursus bij ons te volgen.

Beveiliging en zorgvuldig handelen

bv—academie behandelt de verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De gegevens worden in principe niet op papier bewaard. Het merendeel van de documenten, lijsten en databases worden digitaal, deels lokaal en overwegend online, bewaard en gebruikt. bv—academie gebruikt hiervoor de zakelijke diensten van Google met opslag in de beveiligde cloud en betracht verder zelf op locatie ook nog grote zorgvuldigheid om te voorkomen dat de gegevens ongewenst in handen van derden zouden kunnen komen, zoals met wachtwoorden beveiligde inlogaccounts, actieve virusscanners, versnipperen van incidenteel geprinte lijsten e.d.

Bewaartermijn

bv—academie bewaart de door cursist/opdrachtgever verstrekte gegevens voor zolang deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden (het geven van cursussen, coachen, inspiratiesessies etc.). Indien het een informatieverzoek of offerte betreft worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard teneinde de potentiële cursist/opdrachtgever bij het (alsnog) boeken van een eventuele cursus/opdracht zo optimaal mogelijk te kunnen adviseren en bijvoorbeeld eerder gemaakte afspraken te kunnen controleren. In geval van geboekte (‘verkochte’) cursussen/opdrachten is bv—academie, die de cursussen/opdrachten via haar website verkoopt, wettelijk verplicht de verkoopgegevens 7 jaar te bewaren.

Recht om vergeten te worden

De cursist/opdrachtgever heeft het recht om vergeten te worden, zolang dit niet in strijd is met de wettelijk verplichte bewaartermijn (zie hierboven). Hiertoe kan de cursist/opdrachtgever contact met bv—academie opnemen (contactgegevens aan het eind van deze verklaring), waarna deze alles zal doen wat in haar macht ligt om de persoonlijke gegevens te verwijderen en te wissen.
Dit is echter niet mogelijk indien de cursist/opdrachtgever nog een cursus/opdracht volgt of heeft geboekt (zie toelichting hierboven onder ‘Gevraagde gegevens’ alsmede onder ‘Bewaartermijn’).

Gebruik van de persoonlijke gegevens door Google Analytics

Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om de privacy van cursisten/opdrachtgevers te waarborgen voor wat betreft het gebruik van Google Analytics. Daarbij wijzen wij op het volgende:
Google Analytics gebruikt cookies;

 • bv—academie heeft een bewerkersovereenkomst is afgesloten met Google Analytics;
 • bv—academie heeft ingesteld dat de gegevens anoniem worden verwerkt;
 • bv—academie heeft ‘gegevens delen’ uitgeschakeld en
 • bv—academie gebruikt Google Analytics-cookies ten behoeve van trefwoord-suggesties voor advertentiedoeleinden. Hierbij wordt verder geen gebruik gemaakt van persoonlijke gegevens omdat deze anoniem worden verwerkt.
 • Waarvoor worden de gegevens wel en niet gebruikt
 • De door de cursisten/opdrachtgevers verstrekte persoonlijke informatie wordt door bv—academie niet gebruikt voor reclamedoeleinden noch doorverkocht of doorgegeven aan derden.
 • De gegevens zijn wel expliciet noodzakelijk voor de planning en het goede verloop van de cursussen/opdrachten en worden daartoe verstrekt aan de docent die de geboekte cursus/opdracht geeft/uitvoert. Dit betreft alleen de naam, het e-mailadres, woonplaats en telefoonnummer  van de cursist/opdrachtgever. De docent gebruikt de gegevens uitsluitend voor communicatie over de cursussen/opdrachten en in een uitzonderlijk geval – bijvoorbeeld een last-minute verhindering – om de cursisten/opdrachtgevers te bereiken.
 • bv—academie verstrekt alleen gegevens van cursisten aan derden in het geval zij hiertoe verplicht is op basis van de wet of een gerechtelijke uitspraak.
 • Voorts wordt, indien de cursist/opdrachtgever zich daarvoor heeft aangemeld, het e-mailadres van de cursist/opdrachtgever gebruikt voor het incidenteel toezenden van onze nieuwsbrief. De cursist/opdrachtgever kan zich ten alle tijde weer afmelden van de nieuwsbrief door de link die in de nieuwsbrief staat.

Verwerkersovereenkomsten met leveranciers

De diensten die bv—academie aanbiedt zijn niet van dien aard dat daartoe persoonsgegevens van cursisten/opdrachtgevers dienen te worden uitgewisseld met leveranciers of andere derden – met uitzondering van de groepen of personen die in deze verklaring zijn genoemd en met uitzondering van onze leverancier van de boeken die cursisten/opdrachten via bv—academie kunnen bestellen. In geval van een boekbestelling, wordt uitsluitend de naam van de cursist/opdrachtgever en de leslocatie aan de leverancier doorgegeven, teneinde een correcte aflevering van de gekochte artikelen te kunnen garanderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

bv—academie behoudt zich het recht voor deze verklaring indien gewenst en/of noodzakelijk van tijd tot tijd aan te passen.

Klachten, bezwaren of verzoek om vergeten te worden

Indien de cursist/opdrachtgever klachten heeft over de wijze waarop met de persoonlijke gegevens is omgegaan of wordt omgegaan, of bezwaren heeft tegen het bewaren en opslaan van deze gegevens, hopen wij er natuurlijk samen uit te komen.

Hiertoe kan de cursist/opdrachtgever contact opnemen met: bv —ademie: Budimir: 0651611781 & Verbeek: 0651106511

Mocht er desondanks een geschil ontstaan, dan kan contact opgenomen worden met de Autoriteit Persoonsgegevens alwaar een klacht kan worden ingediend op grond van de Privacywetgeving.

Instemming

Door je bij ons in te schrijven verklaar je je bekend en akkoord met het bovenstaande en verleen je ons toestemming de door jou verstrekte persoonlijke informatie (digitaal) te bewaren en te gebruiken, zoals hierboven beschreven.